[ useful ] शब्दयोगी अव्यय उदाहरण in marathi 2022

शब्दयोगी अव्यय उदाहरण मराठी 2021

शब्दयोगी अव्यय उदाहरण in marathi | shabdayogi avyay examples in marathi

 

• शब्दयोगी अव्यय •

 शब्दयोगी अव्यय म्हणजे नाम किंवा सर्वनाम यांना वाक्यतील इतर शब्दांशी संबंध दर्शवणाऱ्या अविकारी शब्द होय.

मराठी व्याकरण 

इंग्रजी व्याकरण

 

उदा.  बोलण्यामुळे , यंदापेक्षा , परवापासून, थोडासुद्धा , येईपर्यंत  , केव्हा, बसल्यावर , मृत्यूनंतर, घराबाहेर , दारासमोर , माझ्याशिवाय , दिवसभर इत्यादी…

शब्दयोगी अव्ययांचे 16 प्रकार खालीलप्रमाणे :

1) कालवाचक :-  _पासून, _खालून ,  _मधून  , _नंतर ,  _पर्यंत ,  _आता  ,  _आधी ,  _पूर्वी

2) स्थलवाचक :-  _ बाहेर , _समोर  ,  _अलीकडे ,  _जवळ ,  _समक्ष ,  _ठायी ,  _ सगळीकडे ,  _मध्ये ,  _ आत

3) करणवाचक :- _करवी ,  _हाती ,  _कडून,   _मुळे ,  _योगे

4) हेतुवाचक :-  _निमित्त,  _कारणे  ,  _अर्थी ,  _स्तव  ,  _करिता , _साठी

शब्दयोगी अव्यय उदाहरण in marathi shabdayogi avyay examples in marathi

5) व्यतिरेकवाचक :-  _वाचून , _विना , _व्यतिरिक्त , _परता  ,  _शिवाय ,  

6) तुलनावाचक :-  _पेक्षा ,  _तम ,  _तर ,  _मध्ये , _परीस

7) योग्यता वाचक :-   _प्रमाणे , _जोगा  ,  _सारखा , _योग्य , _सम 

8) कैवल्यवाचक :-   _च , _मात्र

9) संग्रहवाचक :-   _सुध्दा , _देखील ,  _ही , _पण

10) संबंधवाचक :-  _संबंधी , _विषयी ,  _विशी 

11) साहचर्यवाचक :-  _बरोबर , _संगे ,  _सवे , _सह , _समवेत  ,   _सकट , 

12) भागवाचक :-  _पोटी , _तून ,  _पैकी

13) विनिमयवाचक :-  _जागी , _ऐवजी  ,  _बद्दल ,_बदली

14) दिकवाचक :- _प्रति , _कडे ,  _लागी  ,  _प्रत

15) विरोधवाचक :- _विरुद्ध , _उलटे  ,  _उलट ,_विण

16) परिमाणवाचक :-  _भर

हे पण वाचा :- क्रियाविशेषण अव्यय

हे पण वाचा :- वाढदिवसाच्या शुभेच्छा

Rate this post

Leave a Comment