[ Useful ] क्रियाविशेषण अव्यय उदाहरण मराठी kriya visheshan avyay in marathi 2022

क्रियाविशेषण अव्यय उदाहरण मराठी kriya visheshan avyay in marathi

क्रियाविशेषण अव्यय उदाहरण मराठी

kriya visheshan avyay in marathi

 

क्रियाविशेषण अव्यय याचे प्रकार :

1) स्थलवाचक क्रियाविशेषण अव्यय
2) कालवाचक क्रियाविशेषण अव्यय
3) रितीवाचक क्रियाविशेषण अव्यय
4) परिणामवाचक किंवा संख्यावाचक क्रियाविशेषण अव्यय
5) प्रश्नार्थक क्रियाविशेषण अव्यय
6) निषेधार्थ क्रियाविशेषण अव्यय

 

1) स्थलवाचक क्रियाविशेषण अव्यय

      स्थलवाचक क्रियाविशेषण अव्यय म्हणजे वाक्यामधील क्रिया कोठे घडली हे दर्शवणारा शब्द असतो .

स्थलवाचक क्रियाविशेषण अव्यय याचे दोन उपप्रकार पडतात:

अ) स्थितीदर्शक:-
उदाहरणे. खाली , वर , जेथे , तेथे , मध्ये , अलीकडे , पलीकडे इत्यादी .

i) ती खाली बसते.
ii) तेथे थांबू नका.

ब)गतिदर्शक :-  गतिदर्शक क्रियाविशेषण अव्यय म्हणजे वाक्यातील क्रिया कोठून घडली हे दर्शविणारा शब्द होय.

उदाहरणे. खालून , दुरून , तुकडून , लांबून , वरून , जवळून इत्यादी

i) स्नेहल नेहमी चींचच्या झाडा जवळून जातो.
ii) तो सापाला लांबून काठी मारतो.

 

क्रियाविशेषण अव्यय उदाहरण मराठी

kriya visheshan avyay in marathi

2) कालवाचक क्रियाविशेषण अव्यय
     कालवाचक क्रियाविशेषण अव्यय म्हणजे वाक्यातील क्रिया  किती वेळा किंवा केव्हा घडली हा काळ दर्शविणारा शब्द होय .
उदाहरणे. दिवसा , काल  , आता , रात्री , दिवसभर , वेळोवेळी , वारंवार इत्यादी
याचे तीन उपप्रकार पडतात:-

अ ) कालदर्शक : कालदर्शक क्रियाविशेषण अव्यय म्हणजे वाक्यातील क्रिया केव्हा घडली हा काळ दर्शविण्याचे काम करनारा शब्द .
उदा.  दिवसा , उद्या , रात्री , आता , परवा इत्यादी

ब ) सातत्य दर्शक : वाक्यामध्ये क्रियाचे सातत्य दर्शविणारा शब्द.
उदा. दिवसभर , आजकाल , नेहमी , सतत इत्यादी

क) आवृत्ती दर्शक: वाक्यामध्ये घटनेची पुनरावृत्ती दर्शवणारा शब्द

उदा. पुन्हापुन्हा , वारंवार  , सालोसाल , दररोज  इत्यादी

i) अभ्यासू विद्यार्थी दररोज अभ्यास करतात.
ii) गौतम वारंवार मुलाला पत्र पाठवतो.

 

3) रितीवाचक क्रियाविशेषण अव्यय
    वाक्यमधील क्रिया  नेमकी कशाप्रकारे घडते हे दाखवण्यासाठी वापरलेला शब्द म्हणजे रितीवाचक क्रियाविशेषण अव्यय

क्रियाविशेषण अव्यय उदाहरण मराठी

kriya visheshan avyay in marathi

त्याचे काही उपप्रकार:

अ) प्रकारदर्शक क्रियाविशेषण अव्यय
उदा. हळू , आपोआप , सावकाश , फुकट  इत्यादी

ब) अनुकरण दर्शक क्रियाविशेषण अव्यय:
     वाक्यमधील क्रिया कशी घडली हे दाखवणारा अनुकरणदर्शक  शब्द .
उदा. टपटप , झपझप , चमचम , पटपट  इत्यादी

क) निश्चयदर्शक क्रियाविशेषण अव्यय :    वाक्यमधील क्रियेमध्ये निश्चय दर्शवनारा शब्द.
उदा. खुशाल , नक्की , खरोखर इत्यादी

 

मराठी व्याकरण 

इंग्रजी व्याकरण

4) परिणामवाचक किंवा संख्यावाचक क्रियाविशेषण अव्यय
     वाक्यातील क्रियेचे परिणाम किंवा संख्या दाखवनारा शब्द होय.

उदाहरणे. थोडा , भरपूर ,  पूर्ण , नेहमी  , अंत्यत , जरा, कमी इत्यादी
i) ताई मुलांना नेहमी हसत खेळत शिकवतात

 

5) प्रश्नार्थक क्रियाविशेषण अव्यय
      वाक्यमधील क्रियापदाला जेव्हा का किंवा ना हे शब्द प्रश्नार्थक बनवत असतील तर त्यास प्रश्नार्थक क्रियाविशेषण अव्यय असे म्हणतात.
उदाहरणे. i) तुम्हाला नातचा येते का?
ii) तू दररोज अभ्यास करतोस ना?

हे पण वाचा : – क्रियापद

हे पण वाचा : – शब्दयोगी अव्यय

 

6) निषेधार्थ क्रियाविशेषण अव्यय
       निषेधार्थ क्रियाविशेषण अव्यय म्हणजे वाक्यामध्ये  न/ ना हे शब्द क्रियेचा जेव्हा निषेध/विरोध दर्शवतात ते शब्द.
उदाहरणे. i) तो न सांगता नदीवर जाते .
ii) तो न विसरता दररोज सायंकाळी फिरायला जातो.
ii) ती न थांबता 1000 मीटर धावतो .
iii) तो एकेल तर ना !

 

4.2/5 - (6 votes)

Leave a Comment